Obowiązek informacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie tel. 32 762 92 60
ul. Ks. A. Mroczka 53c,43-600 Jaworzno

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący

o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie przy ul. Ks. A. Mroczka 53c, reprezentowane przez Panią Annę Hassa – Dyrektora szkoły, NIP: 632-192-53-31, tel. 32 762 92 60 , strona internetowa: sp18.jaworzno.edu.pl,

e-mail: sekretariat@sp18.jaworzno.edu.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: magdalena@informatics.jaworzno.pl

 2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

ul. Ks. A. Mroczka 53c,43-600 Jaworzno

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;

 2. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu

o wyrażoną zgodę;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji

na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane,

a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych,

 1. sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są

one nieprawidłowe lub niekompletne,

 1. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,

 2. usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,

 3. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub przesłania ich

do Państwa,

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu

 2. o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • oraz aktów wykonawczych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza,

że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

Artykuły

Alleluja!!! Pan Zmartwychwstał!

 „Na świecie doznacie ucisku! Ale miejsce odwagę (zawierzcie): JAM zwyciężył świat” (J 16,33).

Niech te słowa skierowane niegdyś do apostołów, będą mottem na zblizające się Święta Wielkiej Nocy.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. W tym roku, gdy świat zatrzymał się w swym pędzie i uświadomił nam, jak bardzo kruche jest życie naszych bliskich i nasze, te święta będą szczególne.

Niech Blask Zmartwychwstania rozświetli wszystkie Wasze smutki i niepokoje. Niech przyniesie radość z rzeczy, które do tej pory wydawały się małe.

W tym trudnym czasie posyłamy Wam nasze ciepłe myśli.

Życzymy, by radosna prawda o cudzie Zmartwychwstania Chrystusa umocniła naszą wiarę oraz stała się żródłem radości i pokoju serca.

Niech te święta spędzone w gronie najbliższych, obdarzą nas siłą do pokonywania obecnych trudności, pozwalając z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Pełnych nadziei świąt Wielkiej Nocy życzą:

                                                                                                                                                                     Katecheci: Lucyna Burek i ks. Paweł Kuś

 

8 kwietnia 2020

Pliki do pobrania